نرم افزارهای مهندسی الکترونیک

Disk 1 ۸۰۵۱ IDE For Windows ABACOM LochMaster 4.‎0 Advanced Design System 2016.‎01 x64 Altera MAX Plus II 10.‎2 ANSYS Maxwell 16.‎02 x64 Aucotec Elcad 7.‎7 AutoTRAX and Active3D EDA 1.‎22a Cadence OrCAD PSpice 9.‎2 CadSoft Eagle Professional 7.‎6 CircuitMaker 2000 SP1 Crocodile Technology 3D 610.‎2 DeskCalc Pro 8.‎1 DreamCalc Pro 4.‎10 Edison 4.‎0 ۸۰۵۱ IDE For Windows ABACOM LochMaster 4.‎0 Advanced Design System 2016.‎01 x64 Altera MAX Plus II 10.‎2 ANSYS Maxwell 16.‎02 x64 Aucotec Elcad 7.‎7 AutoTRAX and Active3D EDA 1.‎22a Cadence OrCAD PSpice 9.‎2 CadSoft Eagle Professional 7.‎6 CircuitMaker 2000 SP1 Crocodile Technology 3D 610.‎2 DeskCalc Pro 8.‎1 DreamCalc Pro 4.‎10 Edison 4.‎0 Electrochemical CELLS Pro 2.‎2 x86 Electronic Design Studio 3.‎0.‎3 ICD Stackup Planner 2016.‎131 Keil C51 9.‎54a Keil MDK ARM 5.‎21a KeySight (Agilent) Genesys 2015.‎08 x64 Micro Code Studio 4.‎0 MikroC PRO for dsPIC 2015.‎6 NI LabVIEW 2016 x64 PIC Simulator IDE 6.‎71 PIC18 Simulator IDE 2.‎81 Plexim Plecs Standalone 3.‎7 PowerLogic 5.‎0.‎1 ProfiCAD 8.‎4 Proteus 8 Pro 8.‎5 SP0 PSCAD 4.‎5 Resistor Color Code Calculator 2.‎4 Disk 2 Abacom ProfiLab-Expert 4 Altium Designer 17.‎0.‎7 Cadence SPB OrCAD 16 CodeVisionAVR Advanced 3.‎12 CSiEDA 5.‎6 EZ Schematics 5.‎3 HSPICE J-2014.‎09-SP2-2 Mentor Tanner EDA Tools 16.‎30 x64 MikroC PRO AVR 2015 Build 6.‎11 MikroC PRO for 8051 Build 3.‎60 MikroC PRO for PIC 2015.‎6 MikroC PRO for PIC32 2015.‎3 MPlab IDE 8.‎92 NI Multisim & Utilboard ‪(Circuit Design Suite)‬ 14.‎0.‎1 Protel 99 SE SP6 Protel Advanced PCB 2.‎8 XP Pulsonix 8.‎5 Build 5905 RFF Electronics RFFlow 5.‎06 R1 SynaptiCAD Product Suite 20.‎12
  • تعداد دیسک: ۲ DVD9
  • Ni Labviwe
  • Orcad
  • PSpice - Proteuse
  • Multisim
  • گارانتی : (دارد)
قیمت 12,000 تومان
نرم افزارهای مهندسی الکترونیک

Disk 1 ۸۰۵۱ IDE For Windows ABACOM LochMaster 4.‎0 Advanced Design System 2016.‎01 x64 Altera MAX Plus II 10.‎2 ANSYS Maxwell 16.‎02 x64 Aucotec Elcad 7.‎7 AutoTRAX and Active3D EDA 1.‎22a Cadence OrCAD PSpice 9.‎2 CadSoft Eagle Professional 7.‎6 CircuitMaker 2000 SP1 Crocodile Technology 3D 610.‎2 DeskCalc Pro 8.‎1 DreamCalc Pro 4.‎10 Edison 4.‎0 ۸۰۵۱ IDE For Windows ABACOM LochMaster 4.‎0 Advanced Design System 2016.‎01 x64 Altera MAX Plus II 10.‎2 ANSYS Maxwell 16.‎02 x64 Aucotec Elcad 7.‎7 AutoTRAX and Active3D EDA 1.‎22a Cadence OrCAD PSpice 9.‎2 CadSoft Eagle Professional 7.‎6 CircuitMaker 2000 SP1 Crocodile Technology 3D 610.‎2 DeskCalc Pro 8.‎1 DreamCalc Pro 4.‎10 Edison 4.‎0 Electrochemical CELLS Pro 2.‎2 x86 Electronic Design Studio 3.‎0.‎3 ICD Stackup Planner 2016.‎131 Keil C51 9.‎54a Keil MDK ARM 5.‎21a KeySight (Agilent) Genesys 2015.‎08 x64 Micro Code Studio 4.‎0 MikroC PRO for dsPIC 2015.‎6 NI LabVIEW 2016 x64 PIC Simulator IDE 6.‎71 PIC18 Simulator IDE 2.‎81 Plexim Plecs Standalone 3.‎7 PowerLogic 5.‎0.‎1 ProfiCAD 8.‎4 Proteus 8 Pro 8.‎5 SP0 PSCAD 4.‎5 Resistor Color Code Calculator 2.‎4 Disk 2 Abacom ProfiLab-Expert 4 Altium Designer 17.‎0.‎7 Cadence SPB OrCAD 16 CodeVisionAVR Advanced 3.‎12 CSiEDA 5.‎6 EZ Schematics 5.‎3 HSPICE J-2014.‎09-SP2-2 Mentor Tanner EDA Tools 16.‎30 x64 MikroC PRO AVR 2015 Build 6.‎11 MikroC PRO for 8051 Build 3.‎60 MikroC PRO for PIC 2015.‎6 MikroC PRO for PIC32 2015.‎3 MPlab IDE 8.‎92 NI Multisim & Utilboard ‪(Circuit Design Suite)‬ 14.‎0.‎1 Protel 99 SE SP6 Protel Advanced PCB 2.‎8 XP Pulsonix 8.‎5 Build 5905 RFF Electronics RFFlow 5.‎06 R1 SynaptiCAD Product Suite 20.‎12

قیمت 12,000 تومان

شهر نرم افزار آریا

خدمات نرم افزاری و بازی های کامپیوتری
03142644873
09131337020
آدرس
نجف آباد- خیابان شریعتی - خیابان فردوسی - مقابل پاساژفردوسی
ساعات کار
همه روزه ساعت 8 الی 13 و 16 الی 21

ارسال پیام به : شهر نرم افزار آریا

برای ارسال پیام وارد سایت شوید